آرسیتا-یولدوز

چینی فرنگی گاتریا مدل یولدوز
مجهز به سیستم خودشور آب سرد
درب مجهز به سیستم آرام بند

چینی فرنگی گاتریا مدل آرسیتا
مجهز به سیستم خودشور سرد و گرم
درب مجهز به سیستم آرام بند

  نظرات