آیسون-گیتا

چینی فرنگی گاتریا مدل آیسون
مجهز به سیستم خودشور
درب مجهز به سیستم آرام بند

چینی فرنگی گاتریا مدل گیتا
مجهز به سیستم خودشور
درب مجهز به سیستم آرام بند

  نظرات