چینی بهداشتی

روشویی بدون پایه

چینی گاتریا مدل گاتریابیشار در حمام، مغازه یا رستوران و فضاهایی که ترجیح است پایه نداشته باشد برای راحتی کار زیبایی و بهداشت محیط چینی بهداشتی گاتریا بسیار بروز محصول تولید و روانه بازار میکند و همیشه مصرف کننده برای انتخاب سلیقه بخرج دادن راحت استچینی های بدون پایه عمومن جنبه بهداشت و استفاده از […]

ادامه مطلب

چینی روکابینتی

چینی رو کابینتی مدل هما بیضی چینی گاتریا رو کابینتی رنگی چینی بدون جای شیر و شیر سرخود چینی گاتریا رو کابینتی رنگیچینی بدون جای شیر و شیر سرخود چینی گاتریا رو کابینتی رنگیچینی بدون جای شیر و شیر سرخود چینی گاتریا شیر سرخود تمام مدل ها بر اساس جای نشیمن شیر نام گداری شده […]

ادامه مطلب

آیسون-گیتا

چینی فرنگی گاتریا مدل آیسونمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل گیتامجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب

آرسیتا-یولدوز

چینی فرنگی گاتریا مدل یولدوزمجهز به سیستم خودشور آب سرددرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل آرسیتامجهز به سیستم خودشور سرد و گرمدرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب

ساترون-ژوپیتر

چینی فرنگی گاتریا مل ژوپیترمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند چینی فرنگی گاتریا مدل ساترونمجهز به سیستم خودشوردرب مجهز به سیستم آرام بند

ادامه مطلب