یراق

تلرانس

دستگیره همانطور که از اسمش پیداست دست و پاگیر چیزی که باعث توقف شما میشود تا عملی را انجام دهید ودر این مورد کله#دستگیره ک برای بازو بست در و گرفتن ان بجهت کمک است استفاده میشود.شرکت #دستگیره #تلرانس زمره شرکتهای قدمت دار و بنام در زمینه تولید یراق الات #دستگیره محسوب میشود با پیشینه […]

ادامه مطلب