یراق

دستگیره تلرانس

#دستگیره همانطور که از اسمش پیداست دست را به جایی بندو گیر کردن چیزی که باعث توقف شما میشود تا عملی را انجام دهید ودر این مورد کله#دستگیره ک برای بازو بست در و گرفتن ان بجهت کمک است استفاده میشود.شرکت #دستگیره #تلرانس زمره شرکتهای قدمت دار و بنام در زمینه تولید یراق الات #دستگیره […]

ادامه مطلب